Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

"Πυρογραφία"-"Pyrography"

Στήν πυρογραφία,λάθη δέν συγχωροῦνται κατά τήν ἐκτέλεση.Τά κύρια ἐργαλεῖα εἶναι τό ξύλο καί τό ἀρχέγονο στοιχεῖο τῆς φύσεως, ἡ φωτιά..
In pyrography, mistakes are not forgiven in the performance. The main tools are wood and primordial element of nature, fire ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: